Page:Sibu Congkan Xubian243-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-145.djvu/73

此页尚未校对


  見宋齊州郡志而元和志作李雄竊據此地空廢與宋志不同大同十年置戎

 州隋大業初復改為犍為郡唐武德元年復曰戎

  州貞觀六年置都督府天寶元年改南溪郡乾元

 元年復為戎州屬劒南道五代屬蜀宋政和四年

  改曰敘州方輿勝覽作紹聖四年改與宋志不同屬潼川路元至元

  十八年升為敘州路並立敘南等處蠻夷宣撫司

  明洪武六年改為敘州府屬四川布政使司

 本朝因之屬四川省雍正五年以馬湖府省入領縣

  十一廳二土司四

  宜賓縣附郭東西距八十里南北距一百五里東至南溪縣界四十里西至屏山縣界四十