Page:Sibu Congkan Xubian243-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-145.djvu/84

此页尚未校对


  入學額數十二名富順縣學在縣治東宋建 本朝康熙二十一年修乾隆二十年

  修入學額數十二名南溪縣學在縣治西北明萬厯三年自縣西二里遷建今所 本朝

  康熙二十四年修乾隆四十四年重修入學額數八名長寕縣學在縣治西南明洪武

  七年建 本朝康熙七年修乾隆十九嘉慶十二年重修入學額數八名高縣學

  治東舊在縣治西明洪武八年建 本朝康熙五十六年遷建今所乾隆二十六年修入學額數八

  筠連縣學在縣治西明洪武初建 本朝康熙五十四年重建嘉慶十二年修入學

  額數八名珙縣學在縣治東南明洪武中建 本朝康熙二十八年修乾隆四年重修入學

  額數八名興文縣學在縣治南元至元中建 本朝康熙十年自縣治北遷建南門外五

  十八年復遷今所乾隆五十八年嘉慶十七年重修入學額數八名隆昌縣學

  治西明隆慶中建 本朝康熙二十五年五十八年嘉慶六年重修八學額數八名屏山