Page:Sibu Congkan Xubian244-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-146.djvu/109

此页尚未校对


   武帝置江油郡西魏廢帝二年置龍州控隋書地理志魏置

   龍州於陰平縣後周始徙江由而平武郡下仍云西魏置龍州開皇三年郡廢

   大業初改州為平武郡義寕二年改龍門郡尋曰

   西龍門郡唐貞觀元年改龍門州唐書地理志初為羈縻屬茂州

   垂拱中為正州天寶元年復曰江油郡至德二載改應靈

   郡乾元元年改曰龍州屬劒南道五代因之宋仍

   曰龍州江油郡政和五年改曰政州紹興五年

   曰龍州屬利州路元亦曰龍州屬廣元路舊府志元至正

   中升龍州為元帥府尋改為宣慰司而元志不載⿰氵𠔏武六年仍曰龍州

   二十二年改龍州軍民千尸所尋復為州宣德七