Page:Sibu Congkan Xubian244-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-146.djvu/114

此页尚未校对


  寰宇

 ︹城池︺龍安府城周九里三分門四外環以池明宣德五年建 本朝嘉慶五年修 平武

  縣附江油縣城周三里有竒門三明天順六年正德中甃石 本朝壅正初修乾

   隆二十四年嘉慶十一年重修石泉縣城周二里門三明天啟中因宋舊址甃石 本朝

   乾隆元年十七年重修彰明縣城周四里四分門四外環以池明正德中建 本朝雍

   正七年修嘉慶四年重修

 ︹學校︺龍安府學在府治南宋建明隆慶中重建 本康熙二十二年嘉慶十一年

  修入學額數十五名平武縣學在縣治左明萬厯中建 本康熙二十二年修嘉慶十

   一年重修入學額數八名江油縣學在縣治西南明⿰氵𠔏武𥘉建於城内 本朝順治中移

   建城東三里乾隆十六年遷建今嘉慶元年修入學額數八名石泉縣學在縣東望