Page:Sibu Congkan Xubian244-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-146.djvu/129

此页尚未校对


   漢置平廣縣屬陰平郡晉改曰平武梁末李文智據此自立為藩王西魏仍為平武縣而別置江油

   縣龍州治焉隋亦曰平武縣屬平武郡唐貞觀八年省入江油 按水經注平武城為淸水所經今

   淸水在府東北界舊志以為城在府西三十里誤淸川故城在平武縣東北後魏置馬

   盤縣兼置郡隋開皇三年郡廢縣屬平武郡唐屬龍州天寶元年改為淸川縣宋端平三年廢元初

   復置至元二十二年省入龍州明洪武四年改置淸川守禦千户所并置思曩安撫司隸四川都司

   嘉靖十五年改屬龍安府 本朝順治十六年入平武寰宇記淸川縣在龍州北一百里舊志清

   川所城在府東北百二十里周二里當白草番後路東抵白水陽平關西通白馬路抵龍安南至椒

   園堡北通靑塘嶺達階文秦蜀𬓛要地也方維故城在平武縣東北西魏置秦興縣并置

   建陽郡隋開皇𥘉郡廢改縣曰方維屬平武郡唐武德四年改屬沙州貞觀元年省為鎮入景谷水

   經注白水逕建陽郡東九域志文州曲水縣有方維鎮縣志方維城在今縣東二百二十里