Page:Sibu Congkan Xubian244-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-146.djvu/15

此页尚未校对


  郡仍屬益州按此本華陽國志與譙周巴記晉宋志不同詳見重慶府三國漢

  因之晉泰始三年分屬梁州太安二年仍屬益州

  永和初改屬荆州宋泰始五年置三巴校尉寰宇記宋

  建元二年置巴州永明元年省梁普通四年

  改置信州見梁書武帝紀寰宇記作大同三年周置總管府寰宇記後

  魏廢帝三年移巴東郡於陽口縣周明帝二年於州理置永安郡其巴東郡惟領雲安一縣宣政元

  年於州置總管府隋開皇初郡廢大業元年府廢三年復

  改州為巴東郡唐武德元年復曰信州二年改曰

  夔州仍置總管府管夔峽等十九州貞觀十四年改都督

  府督歸夔忠萬涪渝南七州後罷府天寶元年改雲安郡乾元