Page:Sibu Congkan Xubian244-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-146.djvu/21

此页尚未校对


  水有瞿塘灔澦山有赤甲白鹽形勢險天下王十朋武

  侯祠堂記水陸津要全會東門呉𥳑言禦寇記

 ︹風俗︺郡與楚接人多勁勇少文學有將帥材華陽國志

  人豪俠其俗信鬼其稅易征其民不偷李貽孫都督府記

  民淳訟稀王十朋詩夔峽民淳訟獄稀峽土磽确暖氣晚達故

  民燒地而耕謂之火耕杜甫詩注

 ︹城池︺夔州府城周五里四分門五北倚山東西南瀕江明成化十年建 本朝康𤋮二十

  三年修乾隆二十三年重修 奉節縣附郭巫山縣城周三里二分門四明正德中建

   本朝乾隆三十二年修雲陽縣城周八里三分門四明正徳中建 本朝乾隆三十一

  年修嘉慶八年重修萬縣城周五里門三明成化二十二年因舊土城建 本朝乾隆三十