Page:Sibu Congkan Xubian244-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-146.djvu/52

此页尚未校对


  縣屬開州大業二年省開州義寕二年於盛山縣置萬州割巴東郡之新浦通川郡之萬世西流來

  屬焉唐貞觀初省西流入盛山清水廢縣在開縣東北六十里唐時萬𡻕縣宋改曰清水

  元省隋書地理志通川郡萬世縣後周置又置萬世郡開皇初郡廢舊唐書地理志萬嵗後周之萬

  縣隋加世宇貞觀二十三年改為萬嵗縣寰宇記萬嵗縣在開州東北四十里漢朐䏰縣地蜀為漢

  豐縣地宋武帝於此分置巴渠縣屬巴東郡周天和元年分巴東置萬安郡改巴渠為萬𡻕縣取縣

  北有萬嵗谷為名隋開皇三年罷郡以縣屬開州大業二年廢州以縣屬萬安郡唐武德元年郡廢

  以縣屬開州二年自今縣北三十里移故城於今所寶厯中節度使裴度奏廢之以其地併入開江

  尋又置九域志在州東北六十五里 按寰宇記謂周改縣曰萬嵗與隋唐志皆不合誤武寕

  舊縣在萬縣西漢臨江縣地周武帝析置源陽縣並置南州及南都郡建徳四年改郡曰懷德

  縣曰武寕隋開皇初州郡並廢以縣屬巴東郡唐宋元俱屬萬州明初省入萬縣舊唐書地理志縣