Page:Sibu Congkan Xubian245-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-147.djvu/25

此页尚未校对


 ︹形勢︺東連烏𫎇西距吐蕃南接中慶北鄰西蜀

  據西南咽喉衝要之處山清水秀田地膏腴

  捍蔽三川咽喉六詔

 ︹風俗︺重儒敬佛相見之禮長跪不拜金珠富產穀

  粟豐盈民足衣食牛羊鹽馬氊布通商殖貨

  籬板舍不事修飾善造堅甲利刃弩置毒其末

  沾血立死明統漢蠻雜處蠻𩔖百種披氊赤足飲

  食蟲鼠出帶弓弩天性悍戾

 ︹城池︺寕逺府城周九里三分門四明洪武中築宣德二年甃石 本朝乾隆三十一年

  嘉慶十六年重修 西昌縣附郭冕寕縣城周六里一分門四池廣三丈明洪武中築