Page:Sibu Congkan Xubian245-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-147.djvu/27

此页尚未校对


  十六年重修入學額數十名舊額十二名嘉慶十四年減二名越巂廳學在廳治西南舊

  為越巂衞學在治南 本朝康熙二十四年建三十年遷建東門内尋燬復遷今所雍正六年改為

  廳學入學額數六名瀘峯書院在府城内 本朝乾隆十八年臺登書院

  在冕寕縣南門内 本朝乾隆初建香城書院在鹽源縣城内本朝乾隆中建 柏

  林書院在鹽源縣白鹽井 本朝乾隆初建金馬書院在越巂廳城内 本朝嘉

  慶二年建㑹川義學在㑹理州城西 本乾隆十七年

 ︹户口︺原額人丁一萬二千五百今滋生男婦共一百二十六萬六千二百七十三名口計二十萬六

  千二百户

 ︹田賦︺折色屯秋田及下田下地二百七十頃三十三畝二分有竒本色秋田豆田及山旱地五百二

  十三頃三分有竒額徴地丁正雜及各土司土目折納銀三千九百二兩八錢五分九釐四毫米豆