Page:Sibu Congkan Xubian245-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-147.djvu/53

此页尚未校对


  川奏保塞城使杜守連不從南詔帥衆詣黎州降即此諸葛城在冕寕縣東南元和志在

  臺登縣東南三里武侯南征至此築寕遠城在鹽源縣西唐書地理志巂州西南有昆明軍

  其西有寕逺軍㑹同城在㑹理州北元和志天寳初於㑹川縣側立㑹同軍唐書南詔傳閤

  羅鳳取巂州㑹同軍據清溪關 按名勝志謂即南詔㑹同府元永昌州也長利苑

  理州界後漢書安帝紀永初六年詔越巂置長利髙望始昌三苑皆馬苑也水經注㑹無縣東高山

  有天馬徑厥迹存焉馬日行千里民家馬牧之山或産駿駒言是天馬予

 ︹關隘︺石門關在西昌縣東五十里羅鎖關在西昌縣西南六十里瀘沽關

  在西昌縣北一百里瀘沽峽東舊有瀘沽巡檢久裁其南又有老君關至為危險太平關

  在西昌縣北一百二十里瀘沽水上有渡軍守之又水砦關在縣西北沙沱關在冕寕縣

  東七十里又羅漢關在縣東一百二十里亦名猓玀關本猓玀窟穴過關五里為灣村又八里有巡