Page:Sibu Congkan Xubian245-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-147.djvu/57

此页尚未校对


  雍正十三年改設都司懷遠營在冕寕縣屬西南沙壩 本朝設都司駐防瀘寕

  營在冕寕縣屬西南兒斯堡 本朝設守備駐防永定營在㑹理州東北地名披沙為涼

  山諸夷出入咽喉 本朝雍正六年設遊擊駐防十三年改設都司乾隆四十四年改設守備築城

  周二里有奇寕越營在越巂廳北一百二十里海棠關明嘉靖中置鎮西千户所屬越巂

  衞 本朝康熙二十三年改寕越營設守備駐此雍正六年増設都司修築土城周百丈木托

  汛在西昌縣東木托山下為涼山諸夷出入要路舊設千總戍守 本朝雍正六年移建昌鎮中

  營守備駐此築城周二里有奇今改為汛𤍠水汛在西昌縣西北𤍠水旁為大小涼山諸夷

  出入要路 本朝雍正八年築城周二里餘移建昌鎮右營遊擊駐此今改為汛設都司分駐

  香汛在越巂廳北地名柏香坪為普雄諸番出入之路 本朝雍正六年設都司駐防築城周

  二里今改為汛禮州所在西昌縣北縣丞駐此鹽中所在鹽源縣西一百四十里