Page:Sibu Congkan Xubian245-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-147.djvu/62

此页尚未校对


  溪索橋在縣東四百里爲東出雲南昭通府之道冕山橋在冕寕縣東 百二十里

  仁橋在鹽源縣東五里鎮安橋在㑹理州北三十里梅子嶺橋在越巂廳

  南五十里又太平橋在廳北一百七十里白馬橋在廳北一百八十里

 ︹陵墓︺︹明︺宋儉墓在西昌縣東二十里劉瓚墓在㑹理州東五里東山高翀

  墓在㑹理州西五里西山

 ︹寺觀︺景淨寺在府治西北宋咸平中建光福寺在西昌縣南十里唐天祐中建舊名

  瀘山寺明正統中改名圓通寺在冕寕縣東華嚴寺在鹽源縣治東明永樂初

  東山寺在㑹理州東山明建聖夀寺在越巂廳南門外正統十四年

  清觀在府治南門外元至正中建真武觀在越巂廳城南明景泰中建

 ︹名宦︺︹晉︺司馬玫明帝初李雄將李驤任回寇臺登將軍司馬玫死之︹隋︺梁毗