Page:Sibu Congkan Xubian245-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-147.djvu/89

此页尚未校对


   仁夀四年改屬雅州尋屬臨邛郡唐仍屬雅州宋元因之明洪武十年省十三年復置 本朝因之

   榮經縣在府南九十里東西距一百十里南北距一百里東至雅安縣界三十里西至清溪

   縣界八十里南至清溪縣界六十里北至天全州界四十里東南山箐不通路西南至清溪縣界三

   十里東北至雅安縣界三十里西北 至天全州界四十里秦置嚴道縣漢屬蜀郡後漢屬屬國都尉三

   國漢及晉屬漢嘉郡永嘉後廢隋為嚴道縣地唐武德三年改置榮經縣屬雅州宋及元初因之後

   省入嚴道縣明洪武十三年復置仍屬雅州 本朝因之蘆山縣在府西北一百里東西距

   十二里南北距七十里東至名山縣界十里西至天全州界二里南至雅安縣界五十里北至天全

   州界二十里東南至雅安縣界五十里西南至天全州界十里東北至名山縣界二十里西北至天

   全州界二十里漢青衣縣地西魏為始陽縣地隋仁壽三年分置盧山縣屬臨邛郡唐宋俱屬雅州

   元初因之後省入嚴道縣洪武初復置蘆山縣屬雅州 本朝因之天全州在府西少北一