Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/14

此页尚未校对


大清一統志

 嘉定府在四川省治南三百九十里東西距四百里南北距二百十里東至資州内江縣界二百

  里西至夷界二百里南至敘州府宜賓縣界一百六十里北至眉州青神縣界五十里東南至宜賓

  縣界一百六十里西南至夷界二百十里東北至資州井研縣界六十里西北至雅州府名山縣界

  一百七十五里自府治至 京師六千一百里

︹分野︺天文井鬼分野鶉首之次

︹建置沿革︺禹貢梁州之域秦屬蜀郡漢為犍為郡南

  安縣地梁末為青州地周武帝保定元年置平羌

  郡大成元年分置嘉州元和志以境接漢之漢嘉舊縣為名隋開皇

  初廢郡大業二年州併入眉州尋置眉山郡元和志八