Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/18

此页尚未校对


   距一百二十 里東至榮縣界六十里西至敘州 府屏山縣界五 十里南至敘州府宜賓縣界六十 里

   北至樂山縣界六十里東南至宜賓縣界四十里西南至屏山縣沐川司界六十里東北至榮縣界

   六十里西北至樂山縣界六十里漢南安縣地周置沈犀郡并置武陽縣隋開皇三年郡廢改縣曰

   犍為屬犍為郡唐初屬戎州上元二年改屬嘉州宋屬嘉定府元屬嘉定路明屬嘉定州 本朝雍

   正十二年屬嘉定府榮縣在府東一百五十里東西距一百二十里南北距一百七十里東至

   威遠縣界四十里西至樂山縣界八十里南至敘州府宜賓縣界一百四十里北至威遠縣界三十

   里東南至敘州府富順縣界九十里西南至犍為縣界六十里東北至資州界九十里西北至資州

   井研縣界六十里漢犍為郡南安江陽二縣地隋開皇十三年置大牢縣屬資陽郡唐武德元年

   置公井縣兼置榮州六年徙州治大牢貞觀元年又分置旭川縣屬之永徽二年移榮州治旭川天

   寶初改和義郡乾元初復曰榮州屬劒南道宋分屬潼川路治平四年改旭川縣曰榮德紹熙中升