Page:Sibu Congkan Xubian247-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-149.djvu/12

此页尚未校对


  縣隋改為永康移治伏強城尋改隆康寰宇記在普州南五十里宋史地理志熙寕五年廢普康縣

  入安普慈廢縣在樂至縣東北元和志普慈縣東南至普州一百里本名多業縣周

  建德四年置屬普慈郡隋開皇十三年改為普慈宋史地理志乾德五年廢普慈縣舊志在樂至縣

  東北三十五里遂寕舊縣在今遂寕縣西南唐景龍元年分青石縣置屬遂州宋屬遂寕

  府元至元十九年省入小溪元和志縣東南至遂州一百二十里九域志在州西南八十五里

  虎城在射洪縣界舊志晉義熙四年劉敬宣討譙縱泝涪而上至黄虎去成都五百里寰宇記

  通泉縣地名 黄滸川黄滸疑即黄虎之訛也胡三省通鑑 註黄虎近涪城或在郪江口 明 水

  城在蓬溪縣西南明月山南有明水山峯巒插天元末明玉珍保障於此築城周二里遺址尚存

  今為鎮亦曰明水寨石羊城在安岳縣東輿地紀勝石羊鎮在安居縣又有石羊山去縣一

  百三十里舊志石羊城在今縣東一百二十里相傳元時置縣明初廢為鎮富國監