Page:Sibu Congkan Xubian247-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-149.djvu/75

此页尚未校对


   宋元爲達州治明洪武九年省入州本朝嘉慶七年置達縣爲綏定府治 東 鄉縣

   東少北九十里東西距三百七十里南北距二百二十里東至夔州府開縣界三百里西至達縣界

   七十里南至新寕縣界四十里北至太平廳界一百八十里東南至新寕縣界一百六十里西南至

   達縣界五十里東北至太平廳界一百八十里西北至保寕府巴州界二百里漢宕渠縣地後漢宣

   漢縣地劉宋分置巴渠下蒲二縣屬巴渠郡西魏分置東鄉縣并置石州周廢州置三巴郡隋開皇

   三年郡廢省巴渠下蒲二縣入東鄉屬通川郡唐武德三年於縣置南石州八年州廢縣屬通州宋

   屬達州元至元中省明正德中復置仍屬達州本朝初屬夔州府雍正六年復屬達州嘉慶七年

   屬綏定府新寕縣在府東少南一百十里東西距六十里南北距一百二十里東至夔州府

   開縣界三十里西至達縣界三十里南至忠州梁山縣界七十里北至東鄉縣界五十里東南至開

   縣界三十里西南至梁山縣界八十里東北至東鄉縣界五十里西北至達縣界三十里漢宕渠縣