Page:Sibu Congkan Xubian247-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-149.djvu/93

此页尚未校对


   魏置石州後周廢州置三巴郡寰宇記多與隋志不同東關故城在新寕縣西北十里

   漢宣漢縣地屬巴郡後魏改為石城梁於縣置萬州及東關郡隋開皇三年罷寰宇記東關故郡城

   在新寕縣西北五十里宕渠故城在渠縣東北三國漢置郡華陽國志宕渠郡延熙中

   置九年省晉永興元年李雄復置今遂為縣寰宇記漢宕渠郡即今流江縣東北七十里故城是也

   其城後漢車騎將軍馮緄増修俗名車𮪍城李夀亂後地為諸獠所侵郡縣悉廢宋末又自漢宕渠

   移理安漢故城舊志按宋郡治安漢曰南宕渠者以安漢在宕渠之西南也尋又於墊江置郡曰東

   宕渠者以墊江在安漢之東南也梁復於故宕渠地置郡曰北宕渠者以故宕渠在安漢墊江之東

   北也又有西宕渠在射洪通泉為故廣漢縣地在安漢之西隋志有宕渠縣在今營山縣界乃梁置

   非漢故縣也鄰山故城在大竹縣東南寰宇記縣在渠州東南一百里本漢宕渠縣地

   自晉至齊並為夷獠所據梁大同三年於此置鄰州及鄰山縣後魏廢帝改為鄰山郡以山為名至