Page:Sibu Congkan Xubian248-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-150.djvu/36

此页尚未校对


  造孔道橋梁民懷其惠劉公渭湄潭人雍正十二年知青神縣興利除弊訓士有方治績

  林鴻浦城人乾隆十年知青神縣浚鴻化堰不辭勞瘁利民之事多所修舉張鳳

  翥上虞人乾隆二十一年知彭山縣修復通濟堰灌溉眉彭田數萬畝新學宫置學田祭器莅政

  實心士民懷之王承爔番禺人乾隆二十六年知青神縣修城池復浚鴻化堰鑿松柏灘水

  利以

 ︹人物︺︹漢︺朱遵武陽人公孫僭號遵為犍為郡功曹領軍拒戰於六水門衆少不敵乃埋輪絆

  馬固守不屈死光武嘉之追贈復漢將軍杜撫武陽人受業於薛漢定韓詩章句歸里敎授沈

  靜樂道舉動必以禮弟子千餘人後為東平王蒼所辟及蒼就國掾吏皆自劾歸而撫為大夫不忍

  去建初中為公車令所作詩題約義通學者傳之曰杜君注云張晧武陽人留侯六世孫永寕

  元年徴拜廷尉辨正疑獄延光三年安帝將廢太子為濟隂王晧廷諍之順帝即位拜司空多薦達