Page:Sibu Congkan Xubian248-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-150.djvu/40

此页尚未校对


  梁適陳執中改翰林學士承㫖厯官參知政事卒諡文懿石揚休眉山人少孤力學舉進士

  第累官刑部員外郎知制誥遷工部𭅺中喜間放與家人言未嘗及朝廷事及卒發楮中得所上封

  事十餘章皆有補於時者賣醬薛翁逸其名時袁滋入洛間易於程頤頤曰易學在蜀耳

  滋入蜀訪問見賣醬薛翁於臨邛間與語大有得蘇洵眉山人年二十七始發憤為學通六

  經百家之説下筆頃刻數千言至和嘉祐間與二于軾轍俱至京師翰林學士歐陽修上其所著書

  二十二篇既出士大夫爭傳之宰相韓琦奏於朝除恔書𭅺與姚闢同修建隆以來禮書為太常因

  革禮百卷卒贈光祿寺丞有文集二十卷諡法三卷傳於世桂堂彭山人熙寕中守威州時

  羈縻保霸二州交惡堂自攜牛酒至通化軍㑹二州酋長諭以禍福乃降蘇軾洵長子十歳母

  程氏授以書問古今成敗軾能語其要比冠博通經史嘉祐二年試禮部歐陽修擢置第二修曰吾

  當避此人出一頭地尋對制䇿入三等治平二年召直史館熙寕中王安石欲變科舉軾上議神宗