Page:Sibu Congkan Xubian248-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-150.djvu/69

此頁尚未校對


  改屬巂州後復屬邛州宋因之元至元二十一年省入邛州明洪武十三年復置仍屬邛州 本朝

  

 ︹形勢︺東接蓉城西連番地南控碉門北通霧嶺方輿勝覽

  水縈環於左邛崍擁峙於前

 ︹風俗︺臨邛多富人夷獠相雜寰宇人多敏慧頗慕

  文學惟事農桑不務商賈方輿勝覽

 ︹城池︺邛州城周七里七分門四明成化中築正德中甃石 本朝康熙三十二年修乾隆三

  十年重修大邑縣城周八里門四外環以池明正統初築正德中甃石 本朝乾隆三十

  六年蒲江縣城周三里三分門四外環以池明天順中築正德中甃石 本朝乾隆

  三十二年修