Page:Sibu Congkan Xubian248-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-150.djvu/90

此页尚未校对


 簽書臨安府判官不為權𫝑撓厯御史知無不言厯兩浙轉運使築海晏塘遷刑部侍郎拜吏部尚

 書首言巴陵之𡨚德祐二年拜參知政事卒高斯得稼之子紹定進士授利路推官李心

 傳修國朝㑹典辟為檢閲文字端平二年稼死事於沔斯得潛往其處奉遺骸以歸見者感泣理宗

 時厯史館校勘時史嵩之柄國上封事忤之叔父定子亦領史事嵩之使其黨言叔父兄子不可同

 朝出判紹興召為秘書郎因日食極言時政遷浙東提㸃刑獄厯拜參知政事斯得忠憤激烈指陳

 時事無所遺著有詩膚説儀禮合抄增損刋正杜佑通典恥堂文集︹明︺劉綱邛州人祖文恂

 孝子父應辰舉鄉試不仕亦以孝義聞綱舉萬厯進士改庶吉士三殿災極論時政言甚剴切不報

 巳而授編修尋調外任遂歸明世以庶吉士專疏建言者前有鄒智後則劉之綸與綱並四川人

 金日觀蒲江人協鎮東江總兵官崇禎十年 大兵攻皮島相持七晝夜力不支戰死之

 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍劉暌度邛州舉人父道貞敗賊於小關山賊還據