Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/14

此页尚未校对


  資陽縣在州西北一百三十里東西距一百三十五里南北距一百三十五里東至本州界

  九十五里西至仁夀縣界四十里南至本州界八十五里北至潼川府樂至縣界五十里東南至本

  州界九十里西南至仁夀縣界五十里東北至潼川府安岳縣界一百二十里西北至成都府簡州

  界八十里漢置資中縣屬犍為郡後漢晉及宋齊因之周武成二年改置資陽縣為資州及資中郡

  治隋開皇初郡廢七年又徙州於盤石以資陽為屬縣大業初屬資陽郡唐屬資州宋因之元省入

  𥳑州明成化元年復置資陽縣屬成都府正德中改屬𥳑州 本朝初屬成都府雍正五年改屬資

  内江縣在州東南九十里東西距一百五里南北距一百三十里東至重慶府榮昌縣

  界六十里西至本州界四十五里南至敘州府富順縣界五十里北至潼川府安岳縣界八十里東

  南至敘州府隆昌縣界五十里西南至嘉定府威逺縣界四十里東北至榮昌縣界六十里西北至

  本州界五十里漢資中縣地周天和二年置漢安戍尋改置中江縣屬資中郡隋避諱改曰内江屬