Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/31

此页尚未校对


  元和志資州西北至簡州二百二十里正州微東至普州一百七十里正東至昌州二百六十里寰

  宇記後周保定五年置盤石縣隋開皇七年自資陽移州於此舊志故城在資陽北三里 按元和

  志既以資陽即漢資中復謂後周於漢資中故城置盤石縣舊唐志寰宇記從之皆誤丹山

  廢縣在資陽縣東北唐貞觀四年置屬資州六年省入内江七年復置宋乾德五年省入盤石

  元和志縣南至資州一百三十里取界内崇丹山為名清谿廢縣在内江縣東北本漢

  資中縣地隋大業十二年分置牛鞞縣唐屬資州天寶元年改曰清谿宋乾德五年廢入内江元和

  志縣西至資州東北一百三十里舊志在内江縣東北八十里蒲亭廢縣在仁夀縣南十

  五里隋書地理志西魏置蒲亭縣大業初併入仁夀廢籍縣在仁夀縣西北後周置隋大業

  二年廢入貴平縣唐永徽四年復置屬仙井監宋熙寕五年省入廣都乾道六年復置屬仙井監元

  廢元和志縣東南至陵州一百里本漢武陽縣地周閔帝於此置籍縣因蜀先主籍田地為名 按