Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/53

此页尚未校对


  德進士官至光祿寺少卿執守堅定以議大禮死於杖隆慶初贈太常少卿楊祐内江人嘉

  靖乙未進士授行人奉使藩封請謝絶宴餞轉工部員外郎議省公費出榷杭税盡除夙弊

  養直内江人嘉靖戊戌進士任刑科給事中能直言都城增築羅城更建九廟大司農告乏養

  直獨上封事省費數十萬嚴嵩初相與同官連疏論列銜之後升稽勲司主事以識拔才賢為務厯

  官至户部侍郎陰武卿内江人嘉靖進士以刑部曹郎為關中提學冰鑑照人分守江右盜

  藪一空著有月溪文集何起鳴内江人嘉靖己未進士厯官工部尚書初以盩厔令徵入

  禮垣掌科事請蠲逋賦帶徴者以萬計奉使入蜀請改南江茶減川西溢額桑梓賴之屢疏乞歸至

  家二親望於門下車入謁里人以為榮父祥以理學崇祀趙貞吉内江人嘉靖進士授編修

  時方士進用貞吉請求真儒以贊大業為司業以知本率性之學教士諳達薄都城貞吉廷議合上

  㫖擢左諭德監察御史奉㫖宣諭諸軍會嚴嵩以事中之廷杖謫官後累遷至户部侍郎復忤嵩奪