Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/79

此页尚未校对


  元初二年移郡治此見華陽國志水經注作永初後又徒郡治

  雒仍為屬縣三國漢改屬梓潼郡晉曰涪城永嘉

  後移梓潼郡來治李雄之亂屢被侵據按華陽國志晉李雄

  之亂巴西譙登詣鎭南請兵表為梓潼内史募兵征宕渠殺雄巴西太守馬脱還住涪永嘉五年

  驤破涪城獲登巴西梓潼復為雄有此涪為巴西梓潼二郡治之始也晉書載記符堅以裴元略為

  巴西梓潼二郡太守宋書元嘉十八年楊難當圍涪城巴西太守劉道錫嬰城固守道錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)傳時為巴

  西梓潼二郡太守蓋二郡俱治涪猶所謂雙頭郡也而宋志巴西太守領閬中等九縣齊志因之不

  云與梓潼同治未詳又按元和志謂晉孝武移梓潼郡於涪據華陽國志乃在永嘉時也宋仍

  曰涪縣元嘉十六年始自梁州度屬益州齊因之

  西魏置潼州廢帝二年改縣曰巴西為潼州巴西