Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/80

此页尚未校对


  郡治時别於梓潼置潼川郡而此止為巴西郡隋開皇初郡廢舊唐書作隋改

  涪曰巴西五年改潼州曰綿州大業初改州為金山郡

 唐武德元年復曰綿州天寶元年復為巴西郡乾

  元元年復為綿州屬劒南東道五代屬蜀宋屬成

  都府路元至元二十年改屬潼川路以州治巴西

  縣省入明改屬成都府

 本朝雍正六年直隸州屬四川省乾隆三十五年

  省羅江縣入之并移州治焉嘉慶六年仍還舊治

  復設羅江縣領縣五

 德陽縣在州南一百五十里東西距九十里南北距六十里東至潼川府中江縣界四十五