Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/95

此页尚未校对


  劭曰潼水所出南入墊江水經注梓潼水出梓潼縣北界一曰五婦水亦曰潼水其水導源南逕梓

  潼縣自縣界逕涪城東又南入於涪水元和志陰平縣有岐江水下流即梓潼水也東南流逕縣西

  南五里又梓潼縣梓潼水一名馳水北自陰平縣界流入寰宇記馬閣水在陰平縣北源自江油縣

  大業山來逕馬閣山南流入縣界又七十一里入梓潼縣界便名潼水又潼江水在梓潼縣西南四

  里源出陰平縣馬閣山至五婦山西七曲山下名潼水又唐書地理志陰平縣西北二里有利人渠

  引馬閣水入縣溉田龍朔三年令劉鳳儀開寶應中廢後復開景福二年又廢明統志梓潼水源出

  陰平竇圌山九曲水在梓潼縣西北三十里源出龍安府洞子河口流至七曲山麓九轉

  而入潼江芙蓉溪有二一在州廢城東北二里其源自彰明縣來迤邐百里至廢城東北入

  涪水夾岸多芙蓉故名一在州南源自白馬關山下東南曲流十五里至州城南入羅江 按方輿

  勝覽芙蓉溪在郡北官道旁一名蚌溪又有東津即杜甫觀打魚作歌處此為廢州東北之溪其在