Page:Sibu Congkan Xubian250-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-152.djvu/101

此页尚未校对


   北施南府利川縣界六十里東南至本州界 一百三十里東北至湖北施南府咸豐縣界三十 里西

   南至彭水縣界一百二十里西北至 石砫廳界二百四十里漢涪陵縣地後漢建安六 年劉璋分置

   丹興縣隸屬國都尉三國漢屬涪陵郡後廢隋開皇五年置石城縣兼置庸州大業初州廢縣屬巴

   東郡唐武徳元年改屬黔州天寶元年改曰黔江宋因之南渡後屬紹慶府元因之明洪武初改屬

   重慶府 本朝初因之雍正十二年屬黔彭廳爲廳治乾隆元年廳廢屬州彭水縣

   西北二百里東西距二百里南北距二百九十二里東至黔江縣界一百里西至重慶府南川縣界

   一百里南至貴州思南府婺川縣界一百里北至忠州酆都縣界一百九十二里東南至本州界二

   百三十里東北至石砫廳界七十里西南至貴州婺川縣界一百里西北至重慶府涪州界六十里

   漢置涪陵縣屬巴郡後漢建安六年劉璋置屬國都尉三國漢爲涪陵郡治晉初因之永嘉後廢周

   置黔州於此隋開皇十三年置彭水縣爲州治大業初爲黔安郡治唐復爲黔州治宋南渡後爲紹