Page:Sibu Congkan Xubian250-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-152.djvu/115

此页尚未校对


   大鄉界與黔州相去約千餘里今之三亭縣西北百九十餘里別有酉陽城乃劉蜀所置非漢之酉

   陽隋圖經及貞觀地志並言劉蜀所置為漢酉陽蓋誤認漢涪陵之地也元和志黔州總序既以為

   即漢涪陵且力辨州郡稱黔之非至彭水縣下仍據舊文自相矛盾矣酉陽廢縣

   北輿地紀勝谿州三亭縣西北一百九十餘里別有酉陽城乃劉蜀所置即比唐末黃巢之亂酉陽

   蠻叛駙馬冉人才征之留守其地其後遂世有之舊志宋置酉陽縣元置州明洪武五年冉如彪納

   土歸附升為宣撫司仍令世守其地所屬有九溪十八洞其民分為三種曰冉家曰南容曰犵獠

   丹興廢縣在黔江縣華陽國志建安六年劉璋置蜀時省山出名丹寰宇記丹興故縣蓋

   在今黔州東二百里黔江縣是石城廢縣在黔江縣東南二十里隋書地理志巴東郡石

   城縣開皇初置庸州大業初州廢元和志黔江縣西至黔州二百里隋開皇五年置石城縣屬庸州

   大業二年廢唐武德元年又置天寶元年改名黔江寰宇記武德元年移就無慈城貞觀四年又移