Page:Sibu Congkan Xubian250-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-152.djvu/116

此页尚未校对


   今所九域志縣在州東一百八十三里元統志縣昔為蠻洞侵擾移治老鷹寨南至酉陽溪界一百

   二十里東北至清江縣二百三十里西北至龍渠縣二百九十里漢葭廢縣在彭水縣

   東後漢建安六年劉璋分涪陵置晉時省寰宇記晉太康地記言漢葭在涪陵郡東百里蓋今州東

   九十里故黔州城是漢復廢縣在彭水縣南寰宇記蜀先主增置漢復縣晉太康地記涪

   陵郡移理漢復胡三省通鑑注漢復北至涪陵九十里在故洪杜縣洪杜廢縣在彭水縣

   南元和志縣北至黔州一百三十里武德二年彭水縣於今縣北十八里置因洪杜山為名麟德

   二年移於今理寰宇記貞觀三年北移於洪杜溪麟德二年移理龔湍即今縣理九域志嘉祐八年

   省為寨入彭水都濡廢縣在彭水縣南元和志縣北至黔州二百里貞觀二十年析洋水

   縣置九域志嘉祐八年省為鎭入彭水洋水廢縣在彭水縣西南元和志縣在黔州西

   南一石里武徳二年於今縣東一百六十里置盈隆縣貞觀十年移於今理先天元年改為盈州天