Page:Sibu Congkan Xubian250-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-152.djvu/19

此页尚未校对


  曡石為𥕘以居如浮圖高二三丈者謂之籠雞十

  餘丈者謂之碉亦有板屋土屋者

 ︹城池︺茂州城有内外二城内城周三里七分門四明洪武初建外城周五里門二成化中建

   本朝康熙六年修五十六年重修汶川縣城周不及一里門二明正德七年建 本朝

  乾隆二十九年修

 ︹學校︺茂州學在州治南明宣德八年建 本朝順治十六年重建康熙六年乾隆十年

  十年重修入學額數六名舊額八名乾隆六十年減二名汶川縣學在縣治南明嘉靖二

  年建 本朝乾隆六十年嘉慶五年重修入學額數六名舊額八名乾隆六十年減二名

  紐書院在汶川縣治南學宫右邊 本朝乾隆二十八年

 ︹户口︺原額户四千七十一今滋生男婦共三十九萬六千九百九十九名口計五萬八千九百三户