Page:Sibu Congkan Xubian250-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-152.djvu/34

此页尚未校对


 卹廕加等董璠茂州人官松潘鎮右營千總乾隆三十七年隨征金川陣亡卹廕如例

 大佺茂州人官曡溪營外委乾隆三十七年隨征金川陣亡  賞卹如例羅武

 人官維州協外委乾隆三十八年隨征金川陣亡卹廕如例張國臣茂州人官茂州營外

 乾隆三十九年隨征金川陣亡卹廕如例朱相國茂州人官曡溪營外委乾隆四十年

 隨征金川陣亡卹廕如例韓世貴茂州人官重慶鎮標守備乾隆四十年隨征金川陣亡卹

 廕如王崑茂州人官外委嘉慶元年隨𠞰邪匪陣亡卹廕如例楊虎茂川人成都籍

 乾隆四十六年隨勦甘肅逆回以功累官甘州守嘉慶二年攻教匪於紫陽五作雲以火克之擢

 逰擊五年追賊至終南山之華陽入老林遇伏力戰死  賜祭葬卹廕如例阿思太

 汶川人土外委嘉慶元年𠞰黔楚苗匪陣亡卹廕如例章滚汶川人土千總嘉慶元年隨征

 黔楚苗匪陣亡卹廕如例王相汶川人土把總嘉慶元年征黔楚苗匪陣亡卹廕如例