Page:Sibu Congkan Xubian250-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-152.djvu/61

此页尚未校对


  己子治江州或治平都又平都縣蜀延熙時省水經注江水東厯平都舊巴子别都也有平都縣爲

  巴郡隸邑舊唐書地理志忠州豐都縣即漢平都縣義寕二年分臨江置寰宇記縣在忠州西九十

  二里 按宋志豐都縣南渡後増置舊志遂謂宋初廢今考九域志有此縣則知廢在元豐後也

  墊江故城即今墊江縣治漢墊江縣在今合州西魏移置於此寰宇記縣在忠州西一百

  七十里本漢臨江縣地後魏恭帝三年於此置墊江縣周天和二年改爲魏安縣隋開皇十八年

  爲墊江縣九域志在州西一百二十七里梁山故城在今梁山縣西隋書地理志西魏置

  舊唐書地理志縣治後魏萬川郡故城寰宇記後天和三年分魚泉置梁山縣以縣界内高梁山

  爲名九域志開寶三年以萬州石氏屯田務置梁山軍割梁山縣隸焉熙寕五年又析忠州桂溪地

  益軍舊志今縣西有萬川城西魏萬川郡𥘉置於此後徙南浦以此爲梁山治也龍渠廢

  縣在州東南九域志乾德六年以夔州龍渠鎮隸忠州開寶二年置南賓尉司在州東南一百八