Page:Sibu Congkan Xubian251-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-153.djvu/111

此页尚未校对


  皇初郡廢五年州廢改縣曰宣漢屬通川郡唐武

  德元年復置南并州貞觀元年州廢縣屬通州宋

  乾德五年省入東鄉崇寕六年置明通縣屬達州

  元至元中廢明正德十年復割東鄉置太平縣

  記割東郷之太平里因以爲名屬達州

 本朝初屬夔州府雍正六年復屬達州嘉慶七年

  爲直隸廳屬四川省

 ︹形勢︺山環水繞地美田腴

 ︹風俗︺民重農桑俗少爭訟

 ︹城池︺太平廳城周一里有奇門四明正德十年築 本朝嘉慶十年