Page:Sibu Congkan Xubian251-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-153.djvu/118

此页尚未校对


 屈賊怒磔之 本朝乾隆四十一年  予入忠義祠袁 繼登太平人由選貢任陜西安

 化令崇禎末李自成陷城索印不與死之覃天明太平人由興安州同致仕歸聞闖賊陷都

 城不食而死 本朝乾隆四十一年  予入忠義祠陳 勗太平人崇禎末獻賊入境勗與

 邑人冉學邃團鄉勇堵禦力戰死 本乾隆四十一年  予入忠義祠鄧明才

 人崇禎末流賊圍城明才出戰死 本乾隆四十一年  予入忠義祠

 ︹本朝︺張正化太平諸生眀崇禎末流賊楊秉蔭陷城正化偕鄉人避居山中分以糧糗全活

 數十百人率驍勇保銅城寨順治六年首以寨歸總督李國英授參將銜署為城守康𤋮元年從平

 茅麓山賊正化曰吾保鄉里耳安事功名幸昇平可高吾枕矣堅辭職以布衣終張文璧

 太平人官把總乾隆十三年隨征金川陣亡同縣把總張吉三十八年金川陣亡卹廕均如例

 朝聘太平諸生嘉慶元年敎匪屯聚南津關朝聘與同縣陳書友集團練攻擊賊巢被執不屈