Page:Sibu Congkan Xubian251-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-153.djvu/44

此页尚未校对


   恭州在廳南曡溪營西南元和志州西南至維州二百五十里東北至柘州一百里開元二十

   四年分靜州部落於柘州西置治和集縣舊曰廣平縣屬靜州天寶元年改名領博恭縣西至州二

   十五里又領烈山縣西至州五十里舊唐書地理天寶元年改恭化郡乾元元年復曰恭州 按

   以上諸州唐廣德後皆陷吐蕃廢翼州在廳南曡溪營西隋書地理志汶山郡翼針縣後周

   置及翼針郡開皇初郡廢元和志翼州北至松州一百八十里西至悉州二百二十里治翼針縣周

   武帝置本漢蠶陵縣地周天和元年討蠶陵羌於七頃山下置翼州以翼計水為名隋大業二年

   州改置利山鎮唐武德元年復置其城西枕大江南面臨溪舊唐書地理志翼州隋汶山郡之翼針

   武德元年分置翼州六年自左封移州治於翼咸亨三年徙就悉州城内上元二年移遷舊治

   天寶初改為臨翼郡乾元初復為翼州治衞山縣本隋翼針縣治七頃城貞觀十七年移治七里溪

   天寶元年改為衞山寰宇記翼州南至茂州一百二十里西南至悉州一百五十里明統志翼州城