Page:Sibu Congkan Xubian251-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-153.djvu/54

此页尚未校对


   防轄土千百户六寨曰大姓曰小姓曰大定沙壩曰大黒水曰小黑水曰松坪管番民一千五百餘

   户屬松潘鎮城周七里有奇門三明景泰初築平番營在廳南一百二十六里地名黄沙壩

   其地寛平可容千騎為四十八砦番夷出入之地明萬厯十四年建城堡周一里有奇 本朝設都

   司駐防嘉慶十二年改設守備管轄丢骨寨呷竹寺雲昌寺等三土千户漳臘營在廳北四

   十里明初置於下潘州後徙而南嘉靖二十年此築城堡置官軍 本朝改為漳臘營設遊擊駐

   嘉慶十五年改設參將今轄土千户三曰寒盼曰商巴曰祈命土目十三曰羊峝踏藏曰阿按曰

   挖藥曰押頓曰中岔曰郎寨曰竹自曰臧咱曰東拜王亞曰達弄惡壩曰香咱曰咨罵曰八頓共十

   六寨又轄土千百户二十六寨曰上包坐余灣曰下包坐竹當曰川柘曰谷爾壩那浪曰雙則紅凹

   曰上撒路木路惡曰中撒路殺按槓曰下撒路竹弄曰崇路谷謨曰作路生納曰貢按曰卜頓曰班

   佑曰巴細蛇住壩曰阿細柘 弄曰上作爾革曰合壩奪雜曰轄漫曰下作革曰 物藏曰熱當曰磨下