Page:Sibu Congkan Xubian252-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-154.djvu/126

此页尚未校对


   迤九曲十有八折凡四十里合大樟溪元祐港在長樂縣東南三十里舊志舊有港入海

   爲沙所壅宋元祐中縣令袁正規開卓嶺後山爲港抵陳塘港西注之海又鑿林岊莊前之山爲渠

   直出漳港石梁南注之江名曰元祐港陳塘港在長樂縣東北四十里舊志宋末陳文龍

   築田砌塘因名水源自梅花山下㑹東西濱𤁵湖嚴湖并七十二洋之水至此深數丈長十餘里

   西湖在侯官縣西三里元和志在縣西二里方輿紀要在府西南三里晉太守嚴高所鑿引西

   北諸山溪水注之周十餘里又有東湖在府東北三里亦嚴高所鑿引東北諸山溪水注之周二十

   里二湖與海潮通引流漑田爲利甚溥唐貞元十一年觀察使王翃又開南湖於城西南五里廣二

   百四十步接西湖之水灌於東南後王審知於子城外環築羅城及南北夾城皆取土於西湖旁湖

   周至四十里宋慶厯中漸微嘉祐二年蔡襄復請濬治熙寕中曹頴升程師孟相繼修築淳熙中趙

   汝愚復請濬西湖明萬厯中亦嘗疏濬後日就淺隘舊志東湖至宋已涸南湖遂堙西湖亦僅同池