Page:Sibu Congkan Xubian252-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-154.djvu/132

此页尚未校对


   侯官屬㑹稽通考閩越王無諸開國都冶依山置壘據將軍山歐冶池以為勝舊志唐中和間觀察

   使鄭鎰拓郡城東南隅是曰子城天復元年節度使王審知於子城外環築羅城周四十里梁開平

   元年審知又築南北夾城謂之月城宋開寶七年刺史錢昱又築東南夾城太平興國三年錢氏納

   土詔盡毀其城熙寕二年郡守程師孟據子城舊基修築復増拓其西南隅咸淳九年嘗增築外城

   元至元中復墮廢至正二十四年陳友定稍繕完之即今治也通志宋治平中張伯玉守福州編户

   植榕熙豐以來綠陰滿城暑不張葢閩書榕樹生至福州而止故福州號為榕城或曰榕海

   官故城在今縣治西北元和志武德六年於今州西北三十一里置八年廢長安三年重置

   貞觀五年觀察使鄭叔則奏移於州郭寰宇記元和三年觀察使陸淮復奏省入閩縣五年復置仍

   為州治舊志五代晉開運二年南唐將陳覺欲取福州自劍州緣江東下李仁達將楊崇保率舟師

   拒之覺等敗之於侯官即侯官故縣也今故址名侯官市亦曰侯官閣新寕故城