Page:Sibu Congkan Xubian252-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-154.djvu/133

此页尚未校对


   樂縣南唐置尋改曰長樂元和志縣西至福州一百里縣志故城在縣南十五里唐上元元年移置

   六平山呉航頭即今治福清故城在今縣治東南唐析長樂地置寰宇記縣在州東南

   一百一十里明郭萬程縣治辨畧舊治永慶即今縣永東里石晉初徙南臺即今臺嶺温麻

   故城在連江縣北晉太康四年以温麻船屯置縣元和志縣西南至福州水陸一百六十里晉

   立温麻縣武德六年移於連江之北改為連江縣三山志在今州東北九十里蓋南宋後始徙而南

   古田故城今縣治唐置元和志縣東至福州一百七十里開元二十三年開山洞置

   東與連江西與沙縣分界閩中記開元二十八年溪洞逋民劉疆等千餘歸化都督李亞邱以聞明

   年始立為縣當環峯複嶂閒平陸二十五里版垣墉高丈許步三百右挾建溪州城實東南面也永

   泰二年析侯官尤溪二縣地以益之宋縣令李堪古田縣記太平興國五年轉運使楊克讓奏遷邑

   治於水口端拱元年轉運使崔䇿復還舊治舊志縣舊置於雙溪之匯屏山之南即今治也其宋初