Page:Sibu Congkan Xubian252-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-154.djvu/134

此页尚未校对


   所移即今水口鎮原豐廢縣在閩縣晉置屬晉安郡宋書州郡志太康三年省建安典

   船校尉所立 按陳置豐州取縣為名後以縣廢入侯官因改侯官為原豐懷安廢縣

   在侯官縣西北宋置寰宇記縣在州西北四十五太平興國六年割閩縣敦業等九鄉置三山志

   縣初治芋原江北三十里咸平二年移置石岊廣故驛為縣治東南去州城二十五里府志元至元

   二十二年遷於縣西尋復故明洪武十二年移入郭内萬厯八年併入侯官縣永貞廢縣

   在羅源縣南五代時王閩置寰宇記縣在州東北二百十里唐大中元年割連江一鄉置羅源場至

   後唐長興四年改為永貞縣宋改曰羅源邑人陳祚羅源縣記畧舊治在今水陸寺西隅界雙溪之

   間水潦時至慶厯八年遷於戴坑四山環合其背如翔鳳其前則奇峰拱列東兩溪夾左西三川夾

   古即今治也永泰廢縣在永福縣西唐永泰二年折侯官尤溪二縣地置以年號為名

   元和志縣東北至福州二百五十里觀察使李承昭開山洞置縣東水路沿流至侯官縣西泝流至