Page:Sibu Congkan Xubian252-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-154.djvu/18

此页尚未校对


   建國稱殷改元國分為二開運二年南唐滅閩三年福州分

   屬吳越五代史開運元年國人殺曦二年南唐兵執延政分置劍州三年福州將李仁達降

   太平興國三年置兩浙西南路四年置興化軍五年增邵

   雍熙二年改福建路宋史志領福建泉漳汀劍六州興化邵武二軍

   德三年置安撫使大觀元年升為帥府四年罷紹

   興三十二年升建州為建寕府建炎三年復升安

   撫使為帥府景炎元年升福州為福安府元至元

   十五年置行中書省二十二年罷屬江浙行省

   至元十四年置行宣慰司兼行征南元帥府事於泉州十五年改為行中書省十八年遷於福州

   十九年復遷泉州二十年復遷福州二十二年併入杭州大德元年置福建道