Page:Sibu Congkan Xubian252-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-154.djvu/69

此页尚未校对


  除餘黨臺灣平奏酌桃番社熟番募補屯丁就近防守又陳善後十六事其要在於習戎事除奸民

  清吏治肅郵政五十三年授閩浙總督㝷調兩廣趙佑仁和人乾隆五十八年以左副都御

  史任福建學政嚴毅公明訓士務崇實學禁生員不得派充社長里正刋碑以示久遠學校肅清

  恩普𫎇古鑲藍旗人嘉慶六年以左副都御史任福建學政寛厚和易接士以誠而清操凛然

  無敢干以私者
         協修官邦光恭纂

         總纂官廖鴻藻恭覆輯

         校對官劉晉恭校