Page:Sibu Congkan Xubian252-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-154.djvu/89

此页尚未校对


  順治十八年康熙三十年雍正九年乾隆十六嘉慶十七年重修二十二年重濬城内河道以

  通湖水 閩縣侯官縣附郭長樂縣城周五里門五水關五西引江潮東接溪水明嘉

  靖三十一年因舊址建 本朝乾隆二年修二十五年重修福清縣城舊城周五里一

  百八十六步門四水關二明正德八年建萬厯二十二年拓北城於山巔移舊城東西四百餘丈增

  新城二百餘丈 本朝雍正十一年修乾隆十五年重修連江縣城周四里門四小門三

  水關三明嘉靖二十年建三十七年鑿城濠廣一丈二尺 本朝雍正三年圯於水五年修乾隆五

  年建水門四羅源縣城周四里門五水關二明宏治中土築萬厯七年甃石 本朝康

  熙四十年修雍正十年乾隆二十四年重修古田縣城周七里門四水門五西北跨山

  東南濱溪明宏治十三年建萬厯二十五年增建 本朝乾隆五年嘉慶二十一年重修

  南縣城周三里長六百七十五丈門四 本雍正十二年乾隆十八年閩清