Page:Sibu Congkan Xubian253-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-155.djvu/114

此页尚未校对


   五十里唐爲楓亭館宋改太平驛元曰楓亭驛明置巡司 本朝康熙元年築堡自驛左至黄石巷

   又有官城順治十六年築以遊擊鎮雍正十三年改設巡司兼理驛務興泰里巡司

   在仙遊縣東北八十里 本朝雍正十二年安海鎮在莆田縣東九域志縣有安海安德

   二鎮縣志安海鎮在縣東二十餘里東際橋北今廢崎頭鎮在莆田縣東八十里東去平海

   衛二十里明初置巡司後廢嘉靖三十九年倭亂鄉民呉文宗等自築土城周四百五丈四十二年

   倭賊自興化走平海衛結巢崎頭城萬厯二年展築今圯沖沁寨在莆田縣東四十里三面

   阻海與崎頭三江澳港相接舊有巡司 本朝順治年間裁嵌頭寨在莆田縣東六十里

   界山海間爲登陟要地舊有巡司 本朝順治年間裁青山寨在莆田縣東八十里東西

   南三面阻海番舶多由此入南日山峙其南渡海不過五十里爲郡之門户舊有巡司今裁

   日水寨在莆田縣東南吉了之東濱海明洪武初置於南日山下北遏南交湖井之衝南阻