Page:Sibu Congkan Xubian253-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-155.djvu/115

此页尚未校对


  湄洲岱嶼之阨景泰以後移於此名仍其舊而舊寨遂廢小嶼寨在莆田縣東南三十里明

  嘉靖十三年移仙遊白隔嶺三十八年倭亂因舊寨築城周九百丈舊有廵司今裁吉了寨

  在莆田縣東南八十里華胥山下宋置曰擊蓼寨亦曰極了以莆田至此而極也後訛為吉了前控

  南日右引小嶼左帶湄洲迫臨大海舊有巡司今裁東有吉了水寨大洋寨在莆田縣西北

  八十里萬山中東至福清西至白沙南至仙遊北至永福地當要衝明萬厯十七年箐寇曽廷邦

  嘯聚為亂未幾就擒置巡司 本朝乾隆五十四年陽山寨在仙遊縣東二十里新桂

  白嶺寨在仙遊縣西四十里路通永春德化明嘉靖三年寇頓永春典史蘇廖鎔率民

  兵於此保截横岡壘石為城中為關門十六年知縣蕭宏魯奏移莆田縣小嶼巡司於此二十二年

  移於縣西三十里文殊寨路通白隔嶺後又燬移駐城中廣橋寨在仙遊縣西南二十里路

  當晉江南安安溪之衝設木為寨其南為南關寨皆里人魏昇鳩工造設磨石寨在仙遊縣