Page:Sibu Congkan Xubian253-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-155.djvu/12

此页尚未校对


  朝乾隆十一年重建九賢祠在侯官縣烏石山殷若臺旁一名清苕書院祀宋儒楊時游酢

  胡安國羅從彦李侗蔡元定蔡沈黄幹真德秀本朝康熙年間學臣沈涵奏建以明提學道沈儆

  炌配後肖像祀涵於後堂乾隆九年修二十九年重修道南祠在侯官縣光祿坊祀宋儒

  楊時宋寶祐六年建明成化元年重建並祀羅從彦李侗朱子 本朝康熙二十四年李延

  平祠一在侯官縣楊橋巷一在越王山一在古田縣南門祀宋儒李侗古靈祠

  官縣西門外象山麓祀宋陳襄舊在城内萬歳巷 本朝康熙元年遷建雍正八年修一在古靈故

  李忠定祠在侯官縣西門外祀宋李綱林文昭祠在侯官縣三山驛南

  祀宋儒林之奇之奇與其徒吕祖謙講學處後因立祠祀焉張襄愍祠在侯官縣洪江

  祀明張經萬厯二十八年建本朝乾隆九年二十七年修 范 忠貞公祠在侯官縣

  烏石山麓祀 本朝總督范承謨康熙十八年三十四年  御賜忠貞炳日扁額并碑文以