Page:Sibu Congkan Xubian253-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-155.djvu/164

此页尚未校对


  變不辱死又同邑何琮妻陳氏屠玉珊妻林氏俱夫亡殉節鄭福聘妻周氏

  人年十七許字鄭福福於康熙癸亥從攻澎湖墮海死周奔夫家守節事姑以女紅供甘㫖二十年

  如一日同邑邱陽仲聘妻黄氏歐元聘妻林氏郭尾聘妻楊氏連某聘妻戴氏陳麟聘妻俞氏俱未

  婚守蕭傑妻陳氏莆田人夫病剖肝和藥以進立愈明年又病復剖肝不效遂自

  縊同邑張誨妻鄒氏邱晉仲妻陳氏林興妻周氏林翼生妻張氏陳七欽妻李氏姚某妻范氏潘仁

  師妻吳氏潘舜光妻吳氏俱夫亡殉節鄭雪聘妻陳氏名義娘莆田人許字鄭雪

  雪漁人也没於海氏聞訃奔其門拜謁舅姑𡘜祭江滸歸而自縊同邑朱㸃聘妻黄來姊歐潛聘妻

  黄氏陳三郎聘妻劉氏侯某聘妻曾道娘王天麟聘妻黄氏林文恢聘妻趙氏曾申聘妻鄭氏曾科

  聘妻林涵姐林普聘妻宋氏俱未婚殉節林榮署妻陳氏仙遊人年十九夫死絶粒

  十日翁姑以雙老無依諭之遂忍死奉侍翁病篤刲股得痊姑病目以舌舐之目復明守節三十年